• Banner chạy dọc bên trái
Khoa hoc dau thau, Tư vấn đấu thầu Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ xây dựng VDICT
Khoa hoc chi huy truong cong trinh, cấp chứng chỉ huy trưởng công trình Khoa hoc tu van giam sat, xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát tại Hà NộiLớp tư vấn giám sát, khóa học tư vấn giám sát uy tín tại Hà NộiKhóa học quản lý dự án, tập huấn Quản lý dự án tại Hà TĩnhKhóa học đấu thầu qua mạngKhoa hoc an toan lao dong, Cấp chứng nhận an toàn lao độngChung chi hanh nghe thiet ke

Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

(22:14:27 24/05/2018)

Nghị định này quy định về lĩnh vực, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Nghị định này áp dụng đối với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây gọi chung là bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, bên cho vay và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

 Về lĩnh vực đầu tư và phân loại dự án: Nhà nước khuyến khích việc thực hiện đầu tư theo hình thức PPP trong các lĩnh vực sau đây: Giao thông vận tải; Nhà máy điện, đường dây tải điện; Hệ thống chiếu sáng công cộng; hệ thống cung cấp nước sạch; hệ thống thoát nước; hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải; công viên; nhà, sân bãi để ô tô, xe, máy móc, thiết bị; nghĩa trang; Trụ sở cơ quan nhà nước; nhà ở công vụ; nhà ở xã hội; nhà ở tái định cư; Y tế; giáo dục, đào tạo, dạy nghề; văn hóa; thể thao; du lịch; khoa học và công nghệ, khí tượng thủy văn; ứng dụng công nghệ thông tin… Các lĩnh vực khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Dự án PPP được phân loại thành dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C theo tiêu chí quy định tại pháp luật về đầu tư công.

 

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án:

 

- Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện các quyền, nghĩa vụ quy định trong hợp đồng đối với dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình hoặc dự án được Thủ tướng Chính phủ giao làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

- Trường hợp sử dụng tài sản công theo pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội để tham gia dự án PPP, các cơ quan, tổ chức, đơn vị này báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giao một cơ quan nhà nước làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết, thực hiện hợp đồng của dự án.

 

- Bộ, ngành giao cho tổ chức, đơn vị thuộc bộ, ngành mình; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cho cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị dự án bao gồm tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của Nghị định này và pháp luật về đấu thầu.

 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và Điều kiện quản lý cụ thể của từng bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, việc ủy quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án được thực hiện như sau:

 

+ Bộ, ngành có thể ủy quyền cho tổ chức thuộc bộ, ngành mình; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện ký kết và thực hiện hợp đồng dự án nhóm B và nhóm C;

 

+ Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc bộ, ngành, địa phương mình ký kết và thực hiện hợp đồng dự án nhóm B và nhóm C, trừ trường hợp áp dụng hợp đồng dịch vụ theo pháp luật chuyên ngành.

 

Trình tự thực hiện dự án PPP:

 

- Trừ trường hợp theo quy định tại Khoản 3 Điều này và trừ dự án áp dụng loại hợp đồng BT thực hiện theo quy định tại Chương V Nghị định này, dự án PPP được thực hiện theo trình tự sau đây:

 

+ Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư và công bố dự án;

 

+ Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi;

 

+ Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;

 

+ Đàm phán, thành lập doanh nghiệp dự án (nếu có), ký kết hợp đồng dự án;

 

+ Triển khai thực hiện dự án; quyết toán và chuyển giao công trình.

 

- Dự án nhóm C không phải lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này nhưng phải công bố dự án sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt.

 

- Dự án ứng dụng công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao thực hiện theo trình tự sau đây:

 

+ Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư và công bố dự án;

 

+ Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;

 

+ Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (do nhà đầu tư trúng thầu thực hiện);

 

+ Tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi;

 

+ Thực hiện các bước quy định tại điểm d và đ Khoản 1 Điều này.

 

- Trường hợp cần thiết, căn cứ yêu cầu thực tế của dự án PPP, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (theo điểm c Khoản 1 Điều này) sau khi phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán nhưng phải bảo đảm tính cạnh tranh rộng rãi trong đấu thầu. Các bộ, cơ quan ngang bộ hướng dẫn thực hiện nội dung này trong phạm vi quản lý của mình.

 

Vốn chủ sở hữu và vốn huy động của nhà đầu tư:

 

- Nhà đầu tư chịu trách nhiệm góp vốn chủ sở hữu và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án theo hợp đồng dự án đã ký kết.

 

- Tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định theo nguyên tắc như sau:

 

+ Đối với dự án có tổng vốn đầu tư đến 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không được thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư;

 

+ Đối với dự án có tổng vốn đầu tư trên 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định theo nguyên tắc: Đối với Phần vốn đến 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 20%; đối với Phần vốn từ trên 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 10%.

 

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư:

 

- Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia.

 

- Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư các dự án sau đây:

 

+ Dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách trung ương từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 300 tỷ đồng trong tổng vốn đầu tư của dự án;

 

+ Dự án nhóm A áp dụng loại hợp đồng BT.

 

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 16 của bộ, ngành mình.

 

- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án sau đây:

 

+ Dự án nhóm A không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này;

 

+ Dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công;

 

+ Dự án nhóm B áp dụng loại hợp đồng BT.

 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án không thuộc các trường hợp quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 16 của địa phương mình.

 

Quyết toán công trình dự án: Kể từ ngày hoàn thành công trình dự án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư thực hiện thủ tục quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình trong thời hạn sau đây:

 

- Đối với dự án quan trọng quốc gia, nhóm A: 09 tháng;

 

- Đối với dự án nhóm B: 06 tháng;

 

- Đối với dự án nhóm C: 03 tháng.

 

Chuyển giao công trình dự án:

 

- Đối với hợp đồng dự án có quy định về việc chuyển giao công trình dự án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư thỏa thuận trong hợp đồng dự án các Điều kiện, thủ tục chuyển giao.

 

- Việc chuyển giao công trình dự án được thực hiện theo Điều kiện và thủ tục sau đây:

 

+ Một năm trước ngày chuyển giao hoặc trong thời hạn thỏa thuận tại hợp đồng dự án, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án phải đăng báo công khai về việc chuyển giao công trình, thủ tục, thời hạn thanh lý hợp đồng, thanh toán các Khoản nợ;

 

+ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức giám định chất lượng, giá trị, tình trạng công trình theo thỏa thuận tại hợp đồng dự án, lập danh Mục tài sản chuyển giao, xác định các hư hại (nếu có) và yêu cầu doanh nghiệp dự án thực hiện việc sửa chữa, bảo trì công trình;

 

+ Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án phải bảo đảm tài sản chuyển giao không được sử dụng để bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc nghĩa vụ khác của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án phát sinh trước thời điểm chuyển giao, trừ trường hợp hợp đồng dự án có quy định khác;

 

+ Doanh nghiệp dự án có trách nhiệm chuyển giao công nghệ, đào tạo và thực hiện việc bảo dưỡng định kỳ, đại tu để bảo đảm Điều kiện kỹ thuật vận hành công trình bình thường phù hợp với các yêu cầu của hợp đồng dự án;

 

+ Sau khi tiếp nhận công trình dự án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức quản lý, vận hành công trình theo chức năng, thẩm quyền

 

Quy định về ưu đãi đầu tư:

 

- Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

- Hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

 

- Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc được miễn hoặc được giảm tiền thuê đất trong thời gian thực hiện dự án phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai.

 

- Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được hưởng các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

 

Bên cạnh đó, Nghị định còn quy định về giải quyết tranh chấp về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

 

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: 05 thủ tục

 

- Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư.

 

- Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất.

 

- Thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tư.

 

- Thủ tục phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

 

- Thủ tục điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi.

 

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

 

- Trách nhiệm xây dựng thể chế:

 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

 

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

 

 - Trách nhiệm khác: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

 

+ Thực hiện quản lý nhà nước về đầu tư theo hình thức PPP trên địa bàn theo phân cấp của Chính phủ.

 

+ Xây dựng, công bố và thực hiện dự án thuộc phạm vi quản lý.

 

+ Đảm bảo tính tuân thủ theo quy định của pháp luật đối với nội dung trong báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt và hợp đồng dự án đã ký kết; chịu trách nhiệm pháp lý đối với nội dung hợp đồng dự án đã ký kết.

 

+ Tham gia ý kiến các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền theo yêu cầu của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

 

+ Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện dự án thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

 

+ Chủ trì, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

 

+ Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc thực hiện các hình thức bảo đảm đầu tư khác chưa được quy định tại Nghị định này.

 

+ Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

 

- Cơ quan tham mưu: Sở Kế hoạch và Đầu tư.​

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận

Chia sẻ bài viết facebook google twitter print email

Copyright 2013 © Viện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Xây dựng - VDICT